Forretningsbetingelser 2017-12-13T09:54:11+00:00

Forretningsbetingelser for NFirst

Disse forretningsbetingelser (”Betingelserne”) er gældende for alle erhvervsdrivende,
som er hjemmehørende i Danmark, og som er blevet godkendt af November First A/S (”November First ®”)
i henhold til selskabets on-boarding procedure i overensstemmelse
med blandt andet reglerne i lov nr. 651 af 8. juni 2017 om forebyggende foranstaltninger
mod hvidvask og finansiering af terrorisme (”Hvidvaskloven”).

Betingelserne, der er gældende fra 1. juni 2016 er tilgængelige på www.novemberfirst.dk

NFirst (”handelsplatformen” ) må alene anvendes i erhvervsmæssigt øjemed. Forinden en erhvervsdrivende (”Kunden”)
kan anvende handelsplatformen, skal Betingelserne accepteres af  Kunden i forbindelse med indgåelse af kundeforholdet
med November First. Et kundeforhold  er indgået, når November First har godkendt Kunden.

Ved Kundens accept af Betingelserne accepterer Kunden blandt andet, at bestemmelserne i lov nr. 652
af 8. juni 2017 om betalinger er fraveget i overensstemmelse med lovens § 6, stk. 3.

1.Udbyder af handelsplatformen

Udbyderen af handelsplatformen NFirst er:

November First A/S

Strandgade 98, 3. sal

1401 København K

CVR nr.: 37367605

FT-nummer hos Finanstilsynet: 22017

November First har tilladelse som betalingsinstitut i henhold til § 9 i Lov om betalinger og er underlagt tilsyn af Finanstilsynet.

2.Indgåelse af aftaleforholdet

Kunden ansøger om at blive Kunde hos November First A/S via selskabets hjemmeside www.novemberfirst.com. Når Kunden har registreret sig med

 • ansøgers hjemland
 • ansøgers CVR nummer
 • ansøgers fulde navn,
 • ansøgers e-mail,
 • ansøgers telefonnummer og

sendes der en e-mail til Kunden med login detaljer til handelsplatformen. Kunden skal herefter logge på og identificere og legitimere reelle ejere ved at uploade billede-ID for hver enkelt reel ejer.  Nærværende Betingelser skal tillige godkendes af Kunden repræsenteret ved en person med behørig fuldmagt til dette. Herudover skal Kunden angive formålet med forretningsforbindelsen og det tilsigtede forretningsomfang (valuta flow).

Så snart Kunden har afgivet de påkrævede oplysninger i forbindelse med ansøgningsproceduren, vil November First tage stilling til, om Kunden opfylder kriterierne for at blive godkendt som bruger af NFirst. November First vil bekræfte aftaleforholdet skriftligt via e-mail.

Kunden vil blive bedt om at udpege en bruger til at fungere som Kundens administrator på NFirst.  Administrator vil være ansvarlig for administration af Kundens brugere på NFirst, herunder men ikke begrænset til oprettelse af nye brugere og tildeling af rettigheder til disse. Kunden er ansvarlig for, at administrator er berettiget, herunder har de nødvendige fuldmagter, til at varetage rollen som administrator.

3.Ydelser

3.1   Hvad er NFirst?

NFirst er en internetbaseret betalingstjeneste, som dels tilbyder Kunden at foretage valutaveksling i forbindelse med kontooverførsler i fremmed valuta, og dels tilbyder betalinger af fakturaer i fremmed valuta til både danske og udenlandske betalingsmodtagere.

November First tilbyder således veksling af valuta samt i denne forbindelse overførsel af det vekslede beløb. Vekslingen foretages enten direkte via udvalgte økonomistyringssystemer, der er bygget interface til, eller via November Firsts handelsplatform.

Ved veksling direkte i et økonomistyringssystem tilbyder November First en valutakurs til
Kunden baseret på den af Kunden angivne valuta og beløbsstørrelse. Såfremt Kunden accepterer kursen, vil der blive gennemført en handel, og de nødvendige posteringer udføres direkte via interface til Kundens økonomistyringssystem.

Kunden overfører herefter det aftalte beløb i danske kroner til en af November First anvist konto i et dansk pengeinstitut eller dansk filial af et udenlandsk pengeinstitut. November First gennemfører herefter overførslen i overensstemmelse med Kundens instrukser.

November First samarbejder med udvalgte finansielle institutioner, der stiller valutakurser til rådighed for November First. Disse valutakurser tilbydes herefter til Kunden med November Firsts marginal tillagt. De udvalgte finansielle institutioner gennemfører overførsler på vegne af November Firsts  via sædvanlige pengeoverførselssystemer som eksempelvis SWIFT til den endelige modtager. November First samarbejder kun med finansielle institutioner, der har de nødvendige licenser og godkendelser fra myndighederne i deres hjemland.

November First kan løbende ændre og tilpasse handelsplatformens funktionalitet.

Yderligere beskrivelse af handelsplatformen kan findes på www.novemberfirst.dk

3.2   Aftale om udførelse af pengeoverførelser og betalingstransaktioner

Alle transaktioner med November First kan alene foretages via NFirst enten direkte via udvalgte økonomistyringssystemer, som der er bygget interface til, eller via November Firsts handelsportal.

Enhver instruktion, der af Kunden sendes via NFirst, anses kun for modtaget og udgør først

en gyldig, bindende aftale mellem November First og Kunden, når en sådan instruktion er registreret som gennemført af November First og bekræftet af November First over for Kunden ved elektronisk afsendelse af en afregnings-/handelsnota, der automatisk vises på skærmen.

November First definerer en øvre beløbsgrænse for åbne positioner per kunde.et. Dette er nødvendigt af hensyn til November Firsts risikostyring.

Det kan ikke udelukkes, at der kan forekomme fejl i de transaktionspriser, der er oplyst af November First. I sådanne tilfælde og uden præjudice for eventuelle andre rettigheder, som November First måtte have i henhold til dansk ret, er November First ikke forpligtet af en indgået aftale (hvad enten den er bekræftet eller ikke af November First) til en pris, som:

I        November First over for Kunden kan dokumentere ville være åbenbart fejlagtig på tids-

punktet for transaktionen, eller

II        var, eller rimeligvis burde have været, kendt af Kunden som fejlagtig på tidspunktet for     transaktionen.

I ovennævnte situationer forbeholder November First sig retten til, senest ved afslutningen af den førstkommende arbejdsdag efter indgåelsen af aftalen om en transaktion, enten at annullere handlen eller at korrigere handelsprisen til den pris, som November First selv afdækkede handlen til, alternativt til den historiske markedspris.

3.3   Gennemførelse af pengeoverførsler og betalingstransaktioner

Hvis Kunden ønsker at gennemføre en pengeoverførsel eller en betalingstransaktion, skal
Kunden logge på NFirst ved at indtaste kundenummer, brugernavn og personligt kodeord.

Ved betalinger af fakturaer eller overførsler i udenlandske valutaer skal Kunden give
følgende oplysninger i NFirst enten via økonomistyringssystemet eller via handelsportalen:

 • Vælge data på en tidligere oprettet kunde eller angive:
  • Bankkonto i kundens basisvaluta
  • Handelsdato
  • Modtagerens navn
  • Enten et IBAN-nummer eller slutmodtagerens kontonummer i dennes bank. November First har ikke ansvaret for, om det IBAN-nummer, der er indtastet af kunden, tilhører den modtager, der er angivet af kunden. Hvis kunden har indtastet både IBAN-nummer og BIC-koden og disse ikke svarer til hinanden, vil November First anvende IBAN-nummeret til at afgøre, hvilken bank pengene skal overføres til.
  • Modtagerens bank BIC kode
  • Beløb
  • Valuta
  • Vælg at betale alle gebyrer på transaktionen. Hvis dette ikke er valgt, vil betaleren betale alle gebyrer i dennes bank og modtageren alle gebyrer i dennes bank.
  • Meddelelse til modtageren (valgfrit)
  • Modtagerens adresse (kun hvis IBAN nummer ikke anvendes – gade, nummer, postnummer, by, land.

Ovenstående informationer om den endelige betalingsmodtager kan genereres automatisk i systemer, som NFirst er integreret med , såfremt de er oprettet i Kundens økonomistyringssystem og betalingen udføres via dette.

Når Kunden har afsendt sin instruks om indhentelse af pris på en specifik valuta, indhenter November First en pris på den efterspurgte valuta hos sine samarbejdspartnere. Kunden modtager herefter den mest fordelagtige valutakurs, som Kunden kan vælge at acceptere.

Når Kunden har accepteret vekslingen, skal Kunden jf. betalingsinstruksen  overføre det aftalte beløb  til en af November First anvist bankkonto. November First vil derefter foretage veksling og overførsel i henhold til Kundens instrukser.

Når en transaktion er gennemført vil følgende oplysninger blive dannet automatisk i handelsplatformen og vist på skærmen. Oplysningerne vil altid kunne findes igen under ”Betalingsoversigt”:

 • Beløb og valuta til modtager
 • Valutakurs
 • Beløb i basisvaluta
 • Gebyr
 • Meddelelse til beløbsmodtager
 • Oplysninger om beløbsmodtager

3.4   Gennemførelsestid

Transaktioner udføres på den af kunden bestilte transaktionsdato.

Transaktioner til udlandet stilles til rådighed for November Firsts korrespondentbank i henhold til November Firsts ”cutoff”-tider, som er tilgængelige på www.novemberfirst.dk. Modtager af transaktionen får beløbet stillet til rådighed i henhold til de gældende regler og kutymer i det land, hvor det modtagende pengeinstitut er beliggende.

Ved gennemførsel af transaktioner til eller fra udlandet tages der forbehold for bankhelligdage i både afsender- og modtagerland samt lokale standarder og kutymer om afvikling og renteberegning i de respektive valutamarkeder.

3.5   Fuldmagt og beløbsgrænser

Kunden er forpligtet til at oplyse November First via handelsportalen om de personer, der af Kunden er blevet meddelt fuldmagt til at give November First instruktioner på Kundens vegne. Denne information gives i forbindelse med oprettelsen af kundeforholdet, og der kan samtidig aftales beløbsgrænser i DKK for de enkelte fuldmagtshavere. Såfremt Kunden på et hvilket som helst tidspunkt ønsker at tilbagekalde en sådan fuldmagt, at ændre omfanget af fuldmagten, eller at give en anden person fuldmagt til at give instruktioner på vegne af Kunden, skal dette meddeles til November First via handelsportalen. November First er i overensstemmelse med almindelige fuldmagtsregler berettiget til at modtage instruktioner fra enhver af Kunden bemyndiget person samt personer, der fremtræder som sådan.

3.6   Oplysninger, der stilles til rådighed

I forbindelse med en transaktion vil November First stille følgende informationer til rådighed for Kunden:

 • Bekræftelse på transaktionens indgåelse med oplysninger som listet i punkt 3.3 ovenfor
 • Ændring af status på betalingen ved modtagelse af aftalt beløb fra Kunden
 • Notifikation om, at afviklingen af transaktionen er gennemført af November Firsts samarbejdspartner

Kunden har fri adgang til en opdateret oversigt over Kundens gennemførte transaktioner i

November Firsts handelsportal, der viser status på de enkelte transaktioner.

Kunden har til enhver tid i løbet af aftaleforholdet ret til efter anmodning at modtage
nærværende Betingelser på papir eller andet varigt medium.

3.7   Kundens kontrol af transaktioner

Kunden er forpligtet til løbende at føre kontrol med indgåede transaktioner ved hjælp af bekræftelser, handelsnotaer og/eller November Firsts oversigt over gennemførte transaktioner på handelsportalen. Hvis der er foretaget uautoriserede eller fejlagtige posteringer på oversigten, skal Kunden hurtigst mulig og senest 1 måned efter transaktionens gennemførelse reklamere over for November First for at bevare sin ret til at gøre indsigelse. En transaktion, der er sket uberettiget eller fejlagtig, vil blive tilbageført, såfremt der er sket rettidig reklamation.

3.8   Kundens øvrige forpligtelser

Kunden er forpligtet til at holde alle afgivne oplysninger ajour via handelsportalen, herunder adresse, kontrol- og ejerstrukturer, kontonumre (herunder SWIFT og IBAN) kontaktdetaljer, navn på administrator og fuldmagtsforhold.

Kunden er forpligtet til at holde adgangskoder fortrolige samt at sikre at disse opbevares på et sikkert sted, som er utilgængeligt for andre end administrator og fuldmagtshaverne. Kunden skal endvidere sikre, at tredjemænd ikke får adgang til NFirst via Kundens økonomistyrings-system eller handelsplatformen. Kunden er ansvarlig for alle afgivne ordrer og for nøjagtigheden af alle oplysninger, der sendes via Kundens økonomistyringssystem eller handelsportalen ved brug af Kundens navn, adgangskode eller enhver anden personlig identifikationsmetode, som anvendes til identifikation af Kunden.

Kunden er uberettiget til at udleje, lease, viderelicensere eller bemyndige kopiering af hele

eller dele af softwaren tilknyttet til NFirst og www.novemberfirst.dk. Ydermere garanterer Kunden, at enhver bruger er indforstået med ikke at ville krænke, foretage reverse engineering, dekompilere, adskille eller på anden måde konvertere softwaren til almindelig læselig eller maskinlæselig form, ligesom Kunden garanterer at ville afstå fra at ville assistere andre heri.

Kunden er indforstået med ikke at måtte bruge NFirst til ulovlige aktiviteter, som eksempelvis at foretage transaktioner i strid med Hvidvaskloven, ligesom Kunden ikke må overføre vira eller anden ondsindet kode til NFirst eller andre tjenester drevet af November First. Dertil kommer, at Kunden alene må anvende egne log-in oplysninger.

Kunden er selvstændigt ansvarlig for enhver aktivitet, som foregår ved Kundens log-in i NFirst.

Hvis adgangskoden indtastes forkert tre gange, spærres adgangen til NFirst automatisk.
Ny adgangskode kan rekvireres ved at tilgå www.novemberfirst.dk.

4.Priser og gebyrer

4.1   Valutakurser og marginaler

November First kan indgå aftale med forskellige finansielle virksomheder, der løbende  stiller valutakurser til rådighed for November Firsts kunder. November First vil i Danmark  tillægge en marginal på de udbudte valutakurser. November First vil altid tilbyde Kunden den mest fordelagtige kurs til gennemførelse af en transaktion.

November First vil altid oplyse Kunden om den aftalte valutakurs ved indgåelse af en transaktion.

4.2   Gebyrer

November First pålægger et transaktionsgebyr på sin del af de enkelte transaktioner.
November First vil altid gøre Kunden opmærksom på dette med angivelse af gebyrets størrelse i forbindelse med, at aftalen om en transaktion indgås.

Oftest fordeles omkostninger, så ordregiver betaler omkostninger til November First og modtager betaler omkostninger til sit pengeinstitut. Yderligere omkostninger kan forekomme, hvis transaktionen videregives gennem flere pengeinstitutter. November First kan tilbyde
muligheden for, at ordregiver betaler modtagers eventuelle omkostninger i udlandet.

November First vil dog opkræve et mindre administrationsgebyr, såfremt en transaktion  afvises af en korrespondentbank på grund af forkerte settlement instrukser angivet af  Kunden. Gebyret vil blive beregnet ud fra den tid, der skal bruges af November First til at løse problemet baseret på en fast timepris, der fremgår af November Firsts prisoversigt tilgængelig i November Firsts handelsportal.

Såfremt Kunden ikke leverer det aftalte beløb på den med November Firsts aftalte konto

og til aftalt tid vil November First tilbageføre den aftalte handel og Kunden skal betale
November Firsts evt. valutakurstab på transaktionen samt et gebyr, som fremgår af November Firsts prisoversigt tilgængelig i November Firsts handelsportal. 

4.3   Betaling for serviceydelser

Ud over hvad der følger af særlig aftale, kan November First tage betaling for serviceydelser, der udføres for Kunden. Det gælder også ved henvendelser om Kundens engagement fra offentlige myndigheder eller andre, hvor November First har pligt til at svare.

Prisen beregnes som en procentsats eller ud fra November Firsts standard timesatser. En prisoversigt over de til enhver tid gældende timesatser er tilgængelig i November Firsts handelsportal.

4.4   Rente og provision

November First er ikke forpligtet til at:

 • forrente nogen kreditsaldo i Kundens favør eller noget andet beløb, som Kunden måtte have stående på en konto tilhørende November First, eller
 • afregne nogen rente over for Kunden, der er modtaget af November First i relation til sådanne beløb eller i forbindelse med nogen aftale.

5.Kommunikation

5.1   Elektroniske meddelelser

I henhold til disse Betingelser kan November First kommunikere med Kunden i elektronisk form. Al kommunikationen sker gennem November Firsts handelsportal eller via e-mail.
Undtaget er dog oplysninger, som ifølge den til enhver tid gældende lovgivning skal sendes
ved brev eller på anden måde.

5.2   Sprog

November First forbeholder sig ret til at kommunikere med sine kunder i Danmark på både dansk og engelsk.

6.Accept af markedsrisici, systemfejl, mv.

6.1   Kurssvingninger

Kunden anerkender, accepterer og forstår, at:

 1. når Kunden instruerer November First om at indgå en transaktion, er ethvert udbytte eller tab som følge af svingninger i valutakurser, mv. udelukkende Kundens ansvar og risiko, og
 2. Kunden garanterer, at Kunden er villig og i stand til, økonomisk og på anden måde, at påtage sig risikoen ved handel med spekulative investeringer.

6.2   Forsinkelse

November First tilbyder Kunden realtidspriser baseret på tilbud indhentet fra November Firsts samarbejdspartnere. På grund af forsinket transmission mellem Kunden og November First kan en pris, der er tilbudt af November First have ændret sig, før en ordre fra Kunden modtages af November First. Hvis November First tilbyder Kunden automatisk ordreeksekvering, har

November First ret til at ændre den pris, hvorpå Kundens ordre er eksekveret til markedsværdien på det tidspunkt, hvorpå ordren blev modtaget.

6.3   Tekniske fejl

November First påtager sig ikke risikoen for Kundens tab, udgifter eller omkostninger, som Kunden pådrager sig på grund af fejl i systemet, transmitteringsfejl eller forsinkelser eller lignende tekniske fejl, medmindre November First har udvist grov uagtsomhed i forbindelse hermed.

November Frist hæfter ikke for Kundens indirekte tab som følge af fejl i systemet, transmitteringsfejl eller forsinkelser eller lignende tekniske fejl.

6.4   Brug af korrespondentbanker

Ved gennemførelse af en udenlandsk transaktion er November Firsts korrespondentbank i udlandet ikke nødvendigvis den samme som betalingsmodtagerens bank. I nogle tilfælde
benytter November First udvalgte korrespondentbanker og internationale clearingsystemer til at gennemføre transaktionerne.

Uanset om Kunden, November First eller dets samarbejdspartnere har valgt korrespondentbanken, er November First uden ansvar for mulige fejl fra den benyttede banks side og for dennes soliditet. De retsregler, sædvaner og forretningsbetingelser, der gælder for November Firsts aftale med det udenlandske pengeinstitut, gælder også for Kunden.

7.Kundens erstatningsansvar

Såfremt Kunden har handlet svigagtigt, har undladt at give November First underretning om uregelmæssig eller uberettiget brug af NFirst eller ikke har opfyldt sine forpligtelser i forbindelse med en transaktion, er November First berettiget til at kræve erstatning fra Kunden for et hvert tab, som November First pådrager sig som følge heraf.

Kunden er erstatningsansvarlig over for November First i relation til og for transaktioner, der gennemføres ved anvendelse af Kundens adgangskode, uanset om sådan anvendelse er uberettiget.

Kunden er efter almindelige fuldmagtsregler erstatningsansvarlig over for November First for tab, som November First måtte lide som følge af modtagelse af instruktioner fra en person, der (udtrykkelig eller stiltiende) har fuldmagt til på Kundens vegne at give instruktioner til November First.

8.Foranstaltninger

8.1   Overvågning og kontrol

November First overvåger samtlige kundeforhold løbende blandt andet i henhold til Hvidvaskningsloven. Det være sig ændringer i Kundens kontrol- og ejerstruktur, Kundens transaktionsmønstre, mv. November First overvåger herudover samtlige transaktioner én for én i forhold til modtager af overførslen, som kontrolleres i forhold til de officielle sanktionslister, som fx EU’s database over finansielle sanktioner og Udenrigsministeriets liste over sanktionerede enheder og/eller lande samt politisk udsatte personer. Hvis Kunden overfører beløb til beløbsmodtagere, der er registreret på sådanne lister, kan overførslen blive stoppet, og beløbet blive indefrosset.

I tilfælde af at November First måtte konstatere forhold, der virker mistænkelige i relation til hvidvask og/eller finansiering af terrorisme skal November First omgående anmelde forholdet til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.

8.2   Spærring og nedlukning

November First er berettiget til permanent eller midlertidigt, helt eller delvist, at spærre kundens adgang til NFirst. De tilfælde, hvor November First er berettiget til at disponere således, er når:

 • November First er af den opfattelse, at der forekommer unormale handelsbetingelser, eller
 • November First ikke er i stand til at beregne priser i forbindelse med den relevante transaktion, fordi de relevante markedsoplysninger ikke er tilgængelige eller forældede.

November First underretter Kunden om spærringen og årsagerne hertil inden spærringen eller, hvis dette ikke er muligt, umiddelbart derefter, medmindre dette vil skade hensynet til sikkerheden.

Når årsagerne til spærringen ikke længere er til stede, ophæves denne, og Kunden vil umiddelbart derefter atter have adgang til NFirst.

November First er endvidere, ved leveringen af sine ydelser, berettiget til at tage de forholdsregler, som November First efter sit rimelige skøn anser for nødvendige og rimelige for at sikre overholdelsen af markedsregler og lovgivningen i øvrigt.

8.3   Optagelse af samtaler

For at sikre dokumentation for aftalte transaktioner og korrekt betjening af Kunden kan
November First optage telefonsamtaler.

8.4   Krav fra amerikanske myndigheder

Hvis Kunden overfører penge til udlandet, kan der blive givet oplysninger videre til de amerikanske myndigheder. Den globale elektroniske meddelelsestjeneste for finansielle virksomheder, SWIFT, er blandt andet blevet pålagt løbende at udlevere oplysninger, hvis de amerikanske myndigheder får mistanke om finansiering af kriminalitet eller terrorisme i henhold til amerikansk lov.

9.November Firsts erstatningsansvar

9.1   November First er erstatningsansvarlig, hvis selskabet på grund af uagtsomt adfærd eller forsømmelser opfylder sine aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt.

9.2   Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er November First ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab samt følgeskader, som skyldes:

 • Nedbrud i/manglende adgang til it-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er November First selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne.
 • Svigt i strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking).
 • Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af November First selv eller dens organisation og uanset konfliktens årsag, også når konflikten kun rammer dele af November First.
 • Andre omstændigheder, som er uden for November Firsts kontrol.

November Firsts ansvarsfrihed gælder ikke:

 • Hvis November First burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået, eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet.
 • Hvis lovgivningen under alle omstændigheder gør November First ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet.

10.Ændringer og opsigelse af kundeforholdet

10.1  Ændringer af Betingelserne

November First er til enhver tid berettiget til at ændre Betingelserne uden varsel. Såfremt Betingelserne ændres, vil Kunden få besked herom enten via handelsportalen og/eller via e-mail.

10.2  Ændring af priser

November First kan uden varsel ændre priser, hvis ændringen skyldes at November Firsts
markeds- eller indtjeningsmæssige forhold forandres, herunder:

 • Omkostningsudviklingen i November First.
 • En mere hensigtsmæssig brug af November Firsts ressourcer.

Ændringer oplyses via November Firsts handelsportal og/eller ved tilsendelse af e-mail.

10.3  Opsigelse

November First kan opsige kundeforholdet med 1 måneds varsel.

Ved uberettiget brug af NFirst eller ved Kundens misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til disse Betingelser, kan November First straks og uden varsel opsige enhver aftale om brug af NFirst og andre tjenester og ydelser leveret af November First.

10.3 Termination

November First may terminate the Customer relationship with one month’ notice.

On any unauthorized use of NFirst or if the Customer breaches its obligations according to these Terms, November First can immediately and without any notice terminate any agreement on use of NFirst and any other services and products delivered by November First.

11.Klage, lovvalg og værneting

11.1  Klagemuligheder

Hvis en uoverensstemmelse med November First ikke bliver løst til Kundens tilfredshed, kan klage indgives til complaints@novemberfirst.com. Henvendelse kan også ske til:

November First

Att.: CFO

Strandgade 98 3.

1401 København K

Klager vedrørende November Firsts manglende overholdelse af den finansielle lovgivning, kan indbringes for Finanstilsynet (www.finanstilsynet.dk).

Klager over November Firsts behandling af personoplysninger kan indbringes for Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).

11.2  Lovvalg og værneting

Retlige tvister med Kunden afgøres efter dansk ret og ved de danske domstole.

12.Oplysning om kundeforholdet

12.1  Indhentning og brug af personoplysninger

November First er i henhold til Hvidvaskloven forpligtet til at indhente visse oplysninger om Kunden. Dette gælder bl.a. navn, adresse og cpr-nummer på reelle ejere.

I forbindelse med betalingsformidling indhenter November First oplysninger fra indbetalere, forretninger, pengeinstitutter og andre med henblik på at gennemføre betalingen, overholde gældende lovgivning samt udarbejde betalingsoversigter mv.

12.2 Videregivelse af oplysninger

Oplysninger om kundeforhold videregives kun med Kundens skriftlige samtykke eller, hvor November First er berettiget eller forpligtet hertil i henhold til lovgivningen.

November First kan dog uden Kundens samtykke behandle og videregive oplysninger, når det er nødvendigt:

 • til gennemførelse eller korrektion af en transaktion,
 • til retshåndhævelse eller for at hindre misbrug af systemet,
 • for November Firsts rådgivning af en betalingsmodtager med henblik på en hensigtsmæssig anvendelse af NFirst, såfremt de oplysninger, der frembringes, alene angår, hvilke typer transaktioner Kunden foretager, eller
 • for November Firsts tilpasning af systemet, således at dette er sikkert, effektivt og tidssvarende, og der ikke frembringes oplysninger på enkeltbrugerniveau.

Oplysninger videregives til følgende:

 • I forbindelse med transaktioner videregiver November First oplysninger om afsender til
  betalingsmodtagere, samarbejdspartnere og korrespondentbanker i overensstemmelse        med gældende lovgivning.
 • Der videregives oplysninger til offentlige myndigheder, hvor November First er forpligtet hertil, fx i medfør af skattekontrolloven.
 • Hvis Kunden misligholder sine forpligtelser over for November First, kan indberetning herom         ske til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre efter gældende regler.

12.3  Indsigt

Kunden har efter Persondataloven ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger om Kunden
November First behandler. November First har ret til at kræve betaling for skriftlig information.

Såfremt Kunden har givet samtykke til videregivelse af oplysninger, kan denne til enhver tid efter skriftlig anmodning få bekræftet, hvilke typer af oplysninger, der videregives, til hvilke formål videregivelse sker, og hvem der modtager oplysninger på grundlag af samtykket.

12.4  Fejl i November Firsts oplysninger

Hvis November First bliver opmærksom på, at der er registreret forkerte eller vildledende oplysninger om Kunden, vil de straks blive rettet eller slettet. Er oplysningerne videregivet til andre, vil modtagerne blive underrettet om rettelserne.